Saint-Petersburg State University research project The web site is created with the support of Russian Fund for Humanities, project No14-03-12003
«Bible Studies and Hebrew Studies» project Select text Polyglott Exegetics Research About Login
Яндекс.Метрика

<<<Job 1
<< Psalms 6

Psalterium (Psalms)     •     Chapter 7

Proverbs 1 >>>
Psalms 8 >>

 Синодальный переводЦерковно-славянскийAgia GrapheBiblia Hebraica (WLC)
1Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса, из племени Вениаминова. Pал0мъ дв7ду, є3г0же воспётъ гDеви њ словесёхъ хусjевыхъ, сhна їеменjина, 7. Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ὃν ᾖσε τῷ Κυρίῳ ὑπὲρ τῶν λόγων Χουσὶ υἱοῦ Ἰεμενεί. שִׁגָּיֹון לְדָוִד אֲשֶׁר־שָׁר לַיהוָה עַל־דִּבְרֵי־כוּשׁ בֶּן־יְמִינִי׃
2Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня; ГDи б9е м0й, на тS ўповaхъ, сп7си1 мz t всёхъ гонsщихъ мS и3 и3збaви мS: ΚΥΡΙΕ ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με καὶ ῥῦσαί με, יְהוָה אֱלֹהַי בְּךָ חָסִיתִי הֹושִׁיעֵנִי מִכָּל־רֹדְפַי וְהַצִּילֵנִי׃
3да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего [и спасающего]. да не когдA похи1титъ ћкw лeвъ дyшу мою2, не сyщу и3збавлsющу, нижE спасaющу. μήποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν μου, μὴ ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σῴζοντος. פֶּן־יִטְרֹף כְּאַרְיֵה נַפְשִׁי פֹּרֵק וְאֵין מַצִּיל׃
4Господи, Боже мой! если я что сделал, если есть неправда в руках моих, ГDи б9е м0й, ѓще сотвори1хъ сіE, ѓще є4сть непрaвда въ рукY моє1ю, Κύριε ὁ Θεός μου, εἰ ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν χερσί μου, יְהוָה אֱלֹהַי אִם־עָשִׂיתִי זֹאת אִם־יֶשׁ־עָוֶל בְּכַפָּי׃
5если я платил злом тому, кто был со мною в мире, - я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, - ѓще воздaхъ воздаю1щымъ ми2 ѕл†, да tпадY u5бо t вр†гъ мои1хъ т0щъ: εἰ ἀνταπέδωκα τοῖς ἀνταποδιδοῦσί μοι κακά, ἀποπέσοιμι ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν μου κενός· אִם־גָּמַלְתִּי שֹׁולְמִי רָע וָאֲחַלְּצָה צֹורְרִי רֵיקָם׃
6то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою, и славу мою повергнет в прах. да поженeтъ ќбw врaгъ дyшу мою2, и3 да пости1гнетъ, и3 поперeтъ въ зeмлю жив0тъ м0й, и3 слaву мою2 въ пeрсть всели1тъ. καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου καὶ καταλάβοι καὶ καταπατήσαι εἰς γῆν τὴν ζωήν μου καὶ τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν κατασκηνώσαι. (διάψαλμα). יִרַדֹּף אֹויֵב ׀ נַפְשִׁי וְיַשֵּׂג וְיִרְמֹס לָאָרֶץ חַיָּי וּכְבֹודִי ׀ לֶעָפָר יַשְׁכֵּן סֶלָה׃
7Восстань, Господи, во гневе Твоем; подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал, - Воскrни2, гDи, гнёвомъ твои1мъ, вознеси1сz въ концaхъ вр†гъ твои1хъ, и3 востaни, гDи б9е м0й, повелёніемъ, и4мже заповёдалъ є3си2, ἀνάστηθι, Κύριε, ἐν ὀργῇ σου, ὑψώθητι ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἐχθρῶν σου. ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν προστάγματι, ᾧ ἐνετείλω, קוּמָה יְהוָה ׀ בְּאַפֶּךָ הִנָּשֵׂא בְּעַבְרֹות צֹורְרָי וְעוּרָה אֵלַי מִשְׁפָּט צִוִּיתָ׃
8сонм людей станет вокруг Тебя; над ним поднимись на высоту. и3 с0нмъ людjй њбhдетъ тS: и3 њ т0мъ на высотY њбрати1сz. καὶ συναγωγὴ λαῶν κυκλώσει σε, καὶ ὑπὲρ ταύτης εἰς ὕψος ἐπίστρεψον. וַעֲדַת לְאֻמִּים תְּסֹובְבֶךָּ וְעָלֶיהָ לַמָּרֹום שׁוּבָה׃
9Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. ГDь сyдитъ лю1демъ: суди1 ми, гDи, по прaвдэ моeй и3 по неѕл0бэ моeй на мS. Κύριος κρινεῖ λαούς. κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ᾿ ἐμοί. יְהוָה יָדִין עַמִּים שָׁפְטֵנִי יְהוָה כְּצִדְקִי וּכְתֻמִּי עָלָי׃
10Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже! Да скончaетсz ѕл0ба грёшныхъ, и3 и3спрaвиши првdнаго, и3спытazй сердцA и3 ўтрHбы, б9е, првdнw. συντελεσθήτω δὴ πονηρία ἁμαρτωλῶν καὶ κατευθυνεῖς δίκαιον, ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς ὁ Θεός. יִגְמָר־נָא רַע ׀ רְשָׁעִים וּתְכֹונֵן צַדִּיק וּבֹחֵן לִבֹּות וּכְלָיֹות אֱלֹהִים צַדִּיק׃
11Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. П0мощь моS t бGа, сп7сaющагw пр†выz сeрдцемъ. δικαία ἡ βοήθειά μου παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ σῴζοντος τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ. מָגִנִּי עַל־אֱלֹהִים מֹושִׁיעַ יִשְׁרֵי־לֵב׃
12Бог - судия праведный, [крепкий и долготерпеливый,] и Бог, всякий день строго взыскивающий, БGъ суди1тель првdнъ, и3 крёпокъ, и3 долготерпэли1въ, и3 не гнёвъ наводsй на всsкъ дeнь. ὁ Θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος καὶ μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν. אֱלֹהִים שֹׁופֵט צַדִּיק וְאֵל זֹעֵם בְּכָל־יֹום׃
13если кто не обращается. Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его, Ѓще не њбратитeсz, nрyжіе своE њчи1ститъ, лyкъ св0й напрzжE, и3 ўгот0ва и5, ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει, τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε καὶ ἡτοίμασεν αὐτό· אִם־לֹא יָשׁוּב חַרְבֹּו יִלְטֹושׁ קַשְׁתֹּו דָרַךְ וַיְכֹונְנֶהָ׃
14приготовляет для него сосуды смерти, стрелы Свои делает палящими. и3 въ нeмъ ўгот0ва сосyды смє1ртныz, стрёлы сво‰ сгарaємымъ содёла. καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο. וְלֹו הֵכִין כְּלֵי־מָוֶת חִצָּיו לְדֹלְקִים יִפְעָל׃
15Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь; СE, болЁ непрaвдою, зачaтъ болёзнь и3 роди2 беззак0ніе: ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβε πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν. הִנֵּה יְחַבֶּל־אָוֶן וְהָרָה עָמָל וְיָלַד שָׁקֶר׃
16рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил: р0въ и3зры2 и3 и3скопA и5, и3 падeтъ въ ћму, ю4же содёла. λάκκον ὤρυξε καὶ ἀνέσκαψεν αὐτόν, καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, ὃν εἰργάσατο· בֹּור כָּרָה וַיַּחְפְּרֵהוּ וַיִּפֹּל בְּשַׁחַת יִפְעָל׃
17злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Њбрати1тсz болёзнь є3гw2 на главY є3гw2, и3 на вeрхъ є3гw2 непрaвда є3гw2 сни1детъ. ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδικία αὐτοῦ καταβήσεται. יָשׁוּב עֲמָלֹו בְרֹאשֹׁו וְעַל קָדְקֳדֹו חֲמָסֹו יֵרֵד׃
18Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего. И#сповёмсz гDеви по прaвдэ є3гw2 и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw. ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ Ὑψίστου. אֹודֶה יְהוָה כְּצִדְקֹו וַאֲזַמְּרָה שֵׁם־יְהוָה עֶלְיֹון׃
  «Bible Textology», Russian Fund for Humanities project No 14-03-12003 Web-design: DK
© 2013-2020 Bible and Jewish Studies Centre, Institute of Philosophy, Saint-Petersburg State University Last update: Monday, January 23, 2017